Minister Kiik nõuab minister Helmelt MTÜdele toetuse väljamaksmist
Kiik: raha olgu makstud homseks

Tanel Kiik.

FOTO: Sander Ilvest

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) saatis rahandusministeeriumisse vastukirja Martin Helmele (EKRE), kellelt nõuab, et ministeerium maksaks hasartmängumaksu raha välja võrdõiguslikkust edendavate MTÜ-dele. 

«Rahandusministeerium on oma kirjas Riigi Tugiteenuste Keskusele (edaspidi RTK) andnud korralduse peatada toetuste väljamaksed Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ja SA Eesti Inimõiguste Keskuse projektidele, mis on rahastatud hasartmängumaksu seaduse (edaspidi HasMMS) alusel,» alustas Kiik oma kolm lehekülge pikas kirjas.

Ta lisas, et vastavalt rahandusministeeriumi päevapealt tehtud otsusele on RTK informeerinud toetuste saajaid maksete viibimise kohta.

«Teie kirjad ja tegevus on meile arusaamatud, sest hasartmängumaksust laekuvate vahendite, mis on HasMMS alusel nähtud ette sotsiaalministeeriumile, kasutuse üle otsustab sotsiaalminister,» märkis Tanel Kiik. 

Kiik meenutas rahandusministeeriumile, et nimetatud projektidel on kehtivad taotluste rahuldamise otsused, neile on ka kahel korral maksed juba tehtud. «Ning õiguslik olukord ega ka sotsiaalministeeriumi seisukohad ei ole vahepeal muutunud,» kinnitas Kiik. 

Kiik meenutas rahandusministeeriumile, et RTK on varem lugenud need projektid nõuetekohaseks, kui edastas need sotsiaalministeeriumi komisjonile hindamiseks. «Veel enam, vastavalt peaministri korraldusele «Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad» kuulub RTK riigihalduse ministri, mitte rahandusministri vastutusvaldkonda. Seega leiame, et õiguslikult ei ole rahandusministril või tema ülesannete täitjal pädevust anda RTK-le korraldust makseid peatada,» toonitas Kiik Helmele. 

Küll rahandusministeeriumi pädevuses on välja töötada poliitikaid, valmistada ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerida nende rakendamist muu hulgas hasartmängude korraldamise ning maksude ja maksukorralduse valdkonnas on Kiige sõnul ette nähtud riigieelarvest kulud sotsiaalministeeriumile. «Sõltumata sellest, et tegemist on riigieelarveliste vahenditega, mis on laekunud hasartmängumaksust, on HasMMS § 7 lõike 2 punkti 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 9 alusel nende kasutamise üle otsustamine sotsiaalministri pädevuses.,» märkis Kiik. 

«Rahandusministeeriumil puudub pädevus sekkuda teisele ministeeriumile seaduse alusel ja õiguspäraselt eraldatud vahendite kasutamisse. Leiame, et tegemist on põhiseadusliku küsimusega sellest, kas ühel ministril on õigus sekkuda teise ministri valitsemisalasse ja tema juhitavale ministeeriumile eraldatud vahendite kasutamisse,» leiab Tanel Kiik. «Meie hinnangul on üsna üheselt mõistetav, et haldusaktist tuleneva kohustuse täitmata jätmine ja ka teise ministri juhitava ministeeriumi tegevusse korraldustega sekkumine on ebaseaduslik,» toonitab ta. 

Kiik leiab, et kui rahandusministeerium teeb ettepaneku sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite rahastamise katteallikaid muuta, siis tuleb vajaminev summa eraldada valitsuse reservist ja see ette näha ka tuleva aasta riigieelarves. 

Kiige kaks nõudmist

«Rahandusministeeriumil tuleb lõpetada õigusvastane tegevus ja tühistada viivitamatult RTK-le antud õigusvastane korraldus maksete peatamiseks,» nõuab Kiik esimese asjana. 

Teiseks nõuab Kiik Helmelt, et rahandusministeerium maksaks toetused RTK-le välja ning saadaks maksmise kohta ka kirjaliku kinnituse homseks: «Riigi Tugiteenuste Keskusel tuleb maksta viivitamata sotsiaalministeeriumi strateegilistele partneritele välja kehtivate taotluste rahuldamise otsuste kohased toetused. Maksete kohta palume saata sotsiaalministeeriumile kirjaliku kinnituse hiljemalt 17. juulil kella 15.» 

Sotsiaalministeeriumi tegevustoetused

Hasartmängumaksu toel rahastab sotsiaalministeerium kokku 13 strateegilise partneri tegevust.

Aastateks 2020-2021 on saanud toetust teiste seas ka Eesti Inimõiguste Keskus 400 000 eurot ehk 200 000 eurot aastas, Eesti Naisühenduste Ümarlaud 135 000 eurot ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 215 000 eurot.

Juuli seisuga on neile tehtud maksed kahe esimese kvartali eest. Nüüd otsustas rahandusminister Martin Helme nende ühenduste toetamise peatada. 

Sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid on SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Punane Rist, SA Väärtustades Elu, Lastekaitse Liit, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, SA Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA.

Tagasi üles