Raivo Aeg tahab muuta ERJK likvideerimise eelnõud

Raivo Aeg

FOTO: Eero Vabamägi

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) soovib erakondade rahastamise järelevalve komisjoni likvideerimise eelnõust ära kaotada ettekirjutuste tegemise kolmeaastase tähtaja ning tagada, et eelnõuga antakse riigikontrollile õigus teha järelevalvet ka liikmemaksude, annetuste ja erakonna varaga tehtud tehingute üle. 

Justiitsministeerium tõi oma kirjas valitsusele välja asjaolud, millele võiks eelnõu edasisel menetlemisel riigikogus tähelepanu pöörata.

Rahastamise nõuete rikkumise eest ettekirjutuse tegemise osas ei poolda justiitsministeerium maksimaalse kolme aasta pikkuse tähtaja kehtestamist, mis tähendaks, et alates 1. jaanuarist 2021 ei saaks haldusorgan teha ettekirjutusi rikkumiste eest, mis on toime pandud rohkem kui 3 aastat tagasi.

«Küsimus on selles, et 3aastane tähtaeg on lühem kui üks riigikogu valimistsükkel ja ERJK tegevus on näidanud, et mõningad rikkumised võivad teatavaks saada mitmeid aastaid hiljem,» leiab minsiter. «Pooldan ka edaspidi lähtuda haldusmenetluse seadusest tulenevast mõistlikust menetlusajast ning ei pea vajalikuks selles osas seaduse muutmist,» lausus Aeg.

Samuti on Aegi hinnangul oluline tagada, et erakondade rahastamise järelevalve ülesande andmisel riigikontrollile oleks sellel võimalik pooleli jäänud menetlusi jätkata ja soovitab vaidluste vältimiseks ning õigusselguse tagamiseks vastavad sätted ka järelevalveorgani muutmise eelnõusse sisse kirjutada. «Sarnaselt on varem tehtud ka siis, kui põllumajandusamet ning veterinaar- ja toiduamet korraldati ümber põllumajandus- ja toiduametiks,» tõi ta näiteks. 

«Erakondade rahastamise järelevalve ülesande panemisel riigikontrollile tuleb hinnata, kas see on kooskõlas talle põhiseadusega pandud ülesannetega,» leiab Aeg, lisades, et tuleb analüüsida, kas riigikontroll saab teostada järelevalvet kõigi erakonnaseaduses välja toodud tuluallikate üle, mis on lisaks riigieelarvelisele eraldisele ka liikmemaksud, annetused ja tulu erakonna varaga tehtud tehingutelt.

Minister viitas oma kirjas ka õiguskantsleri varasemale seisukohale, et riigikontrollil on olemas vajalik sõltumatus, mandaat, volitused, rahalised vahendid ja personal rahastamise tõhusaks kontrollimiseks.

21. mail kirjutas Postimees, et justiitsministeerium aitas vormistada ERJK likvideerimise eelnõu, mis on riigikogus arutamisel. «Sisend tuli riigikogust mõned nädalad tagasi,» ütles siis Aeg. 

Tagasi üles