Peterkopi uurimiskomisjoni üks järeldus: maaeluminister on ületanud oma pädevust
Loe täismahus raportit!

Taimar Peterkop.

FOTO: Tairo Lutter

Riigisekretär Taimar Peterkopi uurimiskomisjoni raportist selgub, et maaeluminister Mart Järvik ja tema nõunik on püüdnud veterinaar- ja toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, Järvik teadis oma nõuniku huvide konfliktist juba maikuus ning osa ministri väiteid PRIA-le volituse andmata jätmise kohta on vastuolus komisjonile esitatud infoga. 

Riigisekretär Taimar Peterkopi eestvedamisel valminud aruanne maaeluminister Mart Järviku skandaalide aegreast ning üksikasjadest on valmis. Täna esitleti seda peaminister Jüri Ratasele ja avalikkusele. Ratas ütles ERRile, et maaeluminister Mart Järviku ametis jätkamise või mittejätkamise otsus selgub uue töönädala alguses. «Kokku on see aruanne 20 lehekülge. Soovin järgnevate päevade jooksul selle läbi töötada ja konsulteerida teiste valitsuserakondade juhtidega,» rääkis Ratas.

Komisjoni ülesanne oli anda peaministrile vastused neljal teemal:

  • Millised asjaolud on seotud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) volitustega esindada riiki kohtuasjades maaeluministeeriumi ja Urmas Arumäe sõlmitud lepingu kehtivuse ajal?

Komisjoni järeldus: volitustega seoses oli komisjoni fookus kahel juhtumil, mis käsitlevad kohtuasju, kus üheks pooleks on riiki esindav PRIA ja teisel poolel ettevõtjad, kellelt PRIA nõuab tagasi toetusi. Mõlemas asjas on toimunud ka kriminaalmenetlus. Üks on L. kohtuasi, (ühe kohtualuse nime järgi), kus kohtu all on mitu füüsilist ja juriidilist isikut. Teine on S. kriminaalasi (ettevõtjate perekonnanime ja ettevõtjate esindaja järgi), kus kahtlustatavateks on mitu füüsilist ja juriidilist isikut. S. kohtuasjas oli nende kaitsjaks advokaat Urmas Arumäe.

Komisjonile jäi ebaselgeks, miks jättis minister ühel juhul volituse andmata, kui ta teisel samalaadsel juhul selle andis. Komisjon tuvastas, et osa ministri väiteid volituse andmata jätmise kohta on vastuolus komisjonile esitatud infoga. Materjalide põhjal ei olnud komisjonil võimalik teha järeldust selle kohta, kas minister Mart Järvik jättis PRIA-le kohtuasjas volituse andmata Urmas Arumäe klientide huvidest lähtudes.

  • Kas ja millal on Urmas Arumäe andnud teada sellest, et tema volitused esindada vastaspoolt PRIAga seotud kohtuasjades on peatatud või lõpetatud? Kas Urmas Arumäe on tema ja maaeluministeeriumi lepingu kehtivuse ajal tegutsenud PRIAga seotud kohtuasjades vastaspoole huvides?

Komisjoni järeldus: edastatud info põhjal selgus, et 14. mail 2019 teavitas Urmas Arumäe PRIA-t, et loobub S. kriminaalasjas juriidiliste isikute esindamisest/kaitsmisest, et vältida huvide konflikti, kuid sellest hoolimata jätkas ta S. esindamist ning on end ka kirjavahetuses ise nimetanud nende kaitsjaks. Maaeluminister Mart Järvik sai PRIA menetluses S. kriminaalasjas riigi esindamiseks nõu vandeadvokaat Urmas Arumäelt ajal, kui Urmas Arumäe tegutses ka S. huvides. Esitatud materjalidest nähtub, et minister Mart Järvik sai sellest asjaolust teada hiljemalt 22. mail 2019.

  • Kuidas on liikunud info maaeluministri ja asjaomaste isikute vahel ning avalikkuses seoses listeeriabakteri olemasoluga ASis M.V.Wool?

Komisjoni järeldus: komisjon jõudis arusaamisele, et maaeluministri, tema nõuniku ja advokaat Urmas Arumäe tegevus on vastuolus positsiooniga, et ministril polnud kas üldse või piisavalt infot listeeriabakteri probleemi kohta ASis M.V.Wool. Komisjonile esitatud ja avalikest materjalidest on näha, et maaeluminister pidi saama listeeriabakteriga seotust teada hiljemalt 12. juunil 2019. Infovahetuse materjalid näitavad ka seda, et ministri nõunik Maido Pajo ja ministrit nõustav advokaat Urmas Arumäe on ministri korraldusel alates juuni keskpaigast listeeriabakteri probleemiga aktiivselt tegelenud.

  • Kas maaeluminister või maaeluministeerium on käesoleval aastal sekkunud oma pädevust ületades veterinaar- ja toiduameti ning PRIA töösse nende pädevusse kuuluva järelevalve läbiviimisel?

Komisjoni järeldus: komisjon leidis, et maaeluminister ja tema nõunik on püüdnud veterinaar- ja toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust.

TÄISMAHUS RAPORTIGA TUTVU LÄHEMALT:

Riigisekretäri moodustatud komisjon esitas peaministrile oma järeldused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) volituste andmise, ministri nõuniku tegevuse, listeeriabakteri teemal toimunud info liikumise ning võimaliku sekkumise osas veterinaar- ja toiduameti ning PRIA töösse ja järelevalve läbiviimisse.

Peaminister Jüri Ratas tegi ettepaneku uurimiskomisjoni loomiseks eelmisel nädalal, kui ei saanud ammendavaid vastuseid maaeluminister Mart Järvikult endalt. 

Komisjoni liikmeteks palus riigisekretär riigikontrolli ja õiguskantsleri kantselei esindaja ning riigikantselei õigusosakonna juhi.

Tagasi üles
Back