Kolme valitsuserakonna juhi ettepanekud valitsuse tööplaani täiendamiseks

Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu esindajad allkirjastasid kevadel koalitsioonileppe.

FOTO: Liis Treimann

Reformierakonna esimees Taavi Rõivas, Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski sõnastasid sotside ettepanekute alusel ühised ettepanekud valitsuse tööplaani täiendamiseks.

Ettepanekuid koguneb täna arutama sotsiaaldemokraatide volikogu.

Kolme erakonna esimeeste sõnastatud ettepanekud on järgmised:

Täiendame valitsuse tööplaani järgmiste punktidega, määrates igale punktile konkreetse vastutaja ja tähtaja.

- Tõsta õpetajate palk 120 protsendini keskmisest palgast.

- Tõsta ettevõtete (kaasa arvatud FIE-de) maksuvaba käibe piirmäära 25 000 euroni.

- Kaasajastada riigihangete süsteem, mis tagaks väikestele- ja keskmistele ettevõtetele ka maapiirkondades parema ligipääsu avaliku sektori tellimustele. Seame eesmärgiks, et aastaks 2018 on e-hangete osakaal 100 protsenti.

- Seadustega tuleb sätestada külavanemate õigused ja kohustused.

- Seada sihiks tuua igasse maakonda vähemalt üks riigiasutus. Selleks peavad ministeeriumid tegema oma haldusala analüüsi, mis järel valitsuse kabinetinõupidamisel otsustakse, kas ja millised asutused ning millises osas võiksid kolida Tallinnast välja.

- Luua võimalused 3000 keskvalitsuse töötaja kaugtööks. Antud punkti tuleks vaadata koos  eelmise punktiga (ministeeriumid esitavad oma haldusala ettepanekud valitsusele).

- Jätkata riigihaldusministri alustatud tegevustega: teha põhjalik riigiaudit ja korrastada riigihaldust, et tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning kulude kokkuhoid.

- Toetame riigiasutuste ja riigi asutatud sihtasutuste kasutuses olevate sõiduautode ühishankeid eesmärgiga hoida kokku maksumaksja raha (hangete konsolideerimine viiakse Riigi Tugiteenuste Keskusse).

- Tagada igale maal elavale perekonnale mõistliku hinnaga kommunikatsioonid (elekter, kiire internet ja korralikud sõiduteed), luues selleks vajalikud täiendavad toetusmehhanismid (niinimetatud viimase kilomeetri toetus).

- Kohaliku demokraatia tugevdamiseks sätestada seaduses linnaosade õigused ja analüüsime pealinna seaduse otstarbekust.

- Lahendame üliõpilasele ravikindlustuse tagamise kitsaskohad, sh immatrikuleeritud ajateenijad, kes peale ajateenistuse lõppu, aga enne ülikooliaasta algust ei oma ravikindlustust.

- Tagame Eestis kõrgkooli lõpetanud välismaalastele elamis- ja tööluba.

- Loome  põllumajandusettevõtetele MESi baasil finantsinstrumendi, et konkreetse sektori kriisi korral oleks võimalik paindlikult soodustingimustel laenusid väljastada.

- Jätkame haldusreformi kavandamisel valitsusliidu leppes toodud üldpõhimõtetega, täiendades neid järgmiselt:

- Sõnastada 1. novembriks objektiivselt mõõdetavad kriteeriumid omavalitsuse miinimumsuuruseks lähtudes omavalitsuste ülesannete täitmiseks vajalikust võimekusest. Pidada võimalikuks erandite tegemist seal, kus see geograafiliselt või demograafiliselt põhjendatud.

- Kahekordse liitumistoetuse maksmisel lähtuda eesmärgist, et liitumise tulemusel moodustuv omavalitsus vastab kokkulepitud kriteeriumitele.

- Pidada vajalikuks omavalitsuste koostöö tugevdamist maakonnatasandi ülesannete täitmiseks, luues selleks igasse maakonda horisontaalset koordineerimist võimaldava ühendasutuse. Seada sihiks omavalitsuslike ülesannete üleandmine maavalitsustelt ühendasutustele (või - piisava suuruse ja võimekuse korral - omavalitsustele).

- Vaadata haldusreformi käigus läbi tasandusfondi jaotamise valem ning vähendada valemi töökohtade loomist ja maksutulude kasvatamist demotiveerivat mõju.

- Pidada vajalikuks tasandusfondi kogumahu suurendamist.

- Analüüsida võimalusi KOVide fiskaalautonoomia suurendamiseks läbi kohalike maksude kehtestamise õiguste laiendamise.

- Analüüsime võimalusi valimisreklaami mahu piiramiseks meediumite lõikes.

- Otsime ühiselt võimalusi tõsta tulumaksuvaba miinimumi kokkulepitust kiiremas tempos.

Tagasi üles