Tsahkna kiri erakonnakaaslastele: Keskerakonna juhtimisel on käivitunud manöövrid praeguse valitsuskoalitsiooni puruks löömiseks

Margus Tsahkna

FOTO: Tairo Lutter

«On selge, et Keskerakonna juhtimisel on käivitunud manöövrid praeguse valitsuskoalitsiooni puruks löömiseks,» märkis Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna ühene oma mõtetest oma kirjas erakonnakaaslastele.

Postimees avaldab Tsahkna kirja täiesmahus:

Head aatekaaslased!

Viimane nädal on olnud sündmusterohke. Avalikkust raputas Eesti seni üks suurimaid korruptsiooniskandaale Tallinna Sadamas. Kui sügavale see välja viib, peab näitama uurimine, kuid on selge, et riigi strateegilises ettevõttes on aastaid korruptiivselt toimetatud.

Riigi usaldusväärsuse huvides peab tõde tulema avalikuks ja leidma ka vastutajad. Poliitiline kraaklemine kahe tänase majandusministri vahel ei aita sellele kaasa. Meie erakond on aastaid saanud kriitika osaliseks, et politseile tagada võimekus tegeleda suuremates omavalitsustes ja ka riigi äriühingutes korruptsioonivastase võitlusega. Tulemused on täna käes. Oleme teinud ka oma ettepanekud riigi omanikupoliitika muutmiseks, et tagada kompetentne ja läbipaistev kontroll riigi strateegiliste ettevõtete juhtimise üle. Need ettepanekud tuleb ellu viia.

Kaks kuud kestnud saaga koalitsioonilepingu täiendamise teemal saab oma lõpu homme sotsiaaldemokraatide volikogul. Viimaste nädalate jooksul olen korduvalt pidanud läbirääkimisi meie valitsuspartnerite esimeestega, mille tulemusel oleme kokku leppinud valitsusliidu tegevuskava täiendustes.

Meie majandus on hangumas. See on tõsine diagnoos, mis eeldab kiireid ja karme samme. Selleks on vaja valitsusliidu reformijulgust. Meid ei ole vaja valitsusse selleks, et lihtsalt riigi toimimist administreerida. On vaja julgust otsustada. Lähtusin läbirääkimistel sellest, et valitsus oleks võimeline ellu viima vajalikud reformid põhimõttel «vähem riiki, rohkem ettevõtlust».

Haldusreformi poliitilises sisus saavutasime kokkuleppe, mille tulemusel tekkivad omavalitsused oleksid iseseisva majandusvõimekusega ja ettevõtluse konkurentsivõimet arendavad keskused üle Eesti.

Märkimisväärne on ka kokkulepe õpetajate palkade tõstmiseks 120 protsendile keskmisest palgast. See on prioriteet, mille eest oleme aastaid seisnud. Samuti leppisime kokku piima- ja lihatootmisega tegelevate põllumeeste toetusmeetmetes läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse.

Eraldi toon välja demokraatia tugevdamise. Peame kehtestama Riigikogu valimistel ka riigi tasemel avatud nimekirjad ning selles küsimuses on meil sotsiaaldemokraatidega ühine meel.

Lisan oma kirjale ka kolme esimehe kokkuleppe, et saaksite sellega tutvuda.

Kolme erakonna esimehe kokkulepe on sõlmitud sotsiaaldemokraatide ettepanekuid arvestades ja minu hinnangul on siin piisavalt sisu, et sotsid saaksid kiita heaks oma esimehe jõupingutused.

Küsimus on aga selles, mis on tegelik eesmärk.

On selge, et Keskerakonna juhtimisel on käivitunud manöövrid praeguse valitsuskoalitsiooni puruks löömiseks ja poliitilise ebastabiilsuse tekitamiseks. Just poliitiline ebastabiilsus ja erakondlikud poliitmängud on see, mida Eesti praeguses julgeoleku olukorras kõige vähem vajab.

Meie ees seisavad iga päev väljakutsed seoses Venemaa agressiivse käitumisega aga ka Euroopat tabanud massilise sisserände ohjeldamisega. Euroopa on muutumas ja meie ülesanne on tagada Eestile sisult isamaaline valitsus. Ilma meieta aga isamaalist valitsust ei ole võimalik moodustada.

Seda hämmastavam on, et uut kvaliteeti lubanud erakonnad on üksteise järel alustanud Poska tänaval läbirääkimisi Edgar Savisaarega. Mehega, kellel on leping Ukrainat sõjaliselt okupeeriva Venemaa juhi Putiniga. Ja seda ajal, kui Putin on Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva eelõhtul justiitsroima tulemusel mõistnud 15 aastaks vangi Eesti kodaniku Eston Kohvri. Minu jaoks on selles tegevuses vastuolu sõnades väljendatavate väärtuste ja tegelike tegude vahel.

Head sõbrad! Suvi saab läbi ja toimekas sügis seisab ees. Meil lasub vastutus Eesti kestmise ja arengu eest. Olen suve jooksul teinud Eestile ringi peale ja saanud kokku meie inimestega kõikides piirkondades. Need kohtumised on andnud mulle veendumuse, et me oleme võimelised seda vastutust kandma. Täna läidetakse muinastulede öös rannikul sadu lõkkeid ja arutatakse Eesti tuleviku üle. Eesti tulevik kujundatakse täna.

Margus Tsahkna

Esimees

Kolme esimehe sõnastatud ühised ettepanekud SDE ettepanekute alusel:

Täiendame valitsuse tööplaani järgmiste punktidega, määrates igale punktile konkreetse(d) vastutaja(d) ja tähtaja:

- Tõsta õpetajate palk 120 protsendini keskmisest palgast.

- Tõsta ettevõtete (kaasa arvatud FIE-de) maksuvaba käibe piirmäära 25 000 euroni.

 - Kaasajastada riigihangete süsteem, mis tagaks väikestele- ja keskmistele ettevõtetele ka maapiirkondades parema ligipääsu avaliku sektori tellimustele. Seame eesmärgiks, et aastaks 2018 on e-hangete osakaal 100 protsenti.

- Seadustega tuleb sätestada külavanemate õigused ja kohustused.

- Seada sihiks tuua igasse maakonda vähemalt üks riigiasutus. Selleks peavad ministeeriumid tegema oma haldusala analüüsi, mis järel valitsuse kabinetinõupidamisel otsustakse, kas ja millised asutused ning millises osas võiksid kolida Tallinnast välja.

- Luua võimalused 3000 keskvalitsuse töötaja kaugtööks. Antud punkti tuleks vaadata koos  eelmise punktiga (ministeeriumid esitavad oma haldusala ettepanekud valitsusele). 

- Jätkata riigihaldusministri alustatud tegevustega: teha põhjalik riigiaudit ja korrastada riigihaldust, et tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning kulude kokkuhoid.

- Toetame riigiasutuste ja riigi asutatud sihtasutuste kasutuses olevate sõiduautode ühishankeid eesmärgiga hoida kokku maksumaksja raha (hangete konsolideerimine viiakse Riigi Tugiteenuste Keskusse).

- Tagada igale maal elavale perekonnale mõistliku hinnaga kommunikatsioonid (elekter, kiire internet ja korralikud sõiduteed), luues selleks vajalikud täiendavad toetusmehhanismid (niinimetatud viimase kilomeetri toetus).

- Kohaliku demokraatia tugevdamiseks sätestada seaduses linnaosade õigused ja analüüsime pealinna seaduse otstarbekust. 

- Lahendame üliõpilasele ravikindlustuse tagamise kitsaskohad, sh immatrikuleeritud ajateenijad, kes peale ajateenistuse lõppu, aga enne ülikooliaasta algust ei oma ravikindlustust.

- Tagame Eestis kõrgkooli lõpetanud välismaalastele elamis- ja tööluba.

- Loome  põllumajandusettevõtetele MESi baasil finantsinstrumendi, et konkreetse sektori kriisi korral oleks võimalik paindlikult soodustingimustel laenusid väljastada. 

Jätkame haldusreformi kavandamisel valitsusliidu leppes toodud üldpõhimõtetega, täiendades neid järgmiselt:

- Sõnastada 1. novembriks objektiivselt mõõdetavad kriteeriumid omavalitsuse miinimumsuuruseks lähtudes omavalitsuste ülesannete täitmiseks vajalikust võimekusest. Pidada võimalikuks erandite tegemist seal, kus see geograafiliselt või demograafiliselt põhjendatud. 

- Kahekordse liitumistoetuse maksmisel lähtuda eesmärgist, et liitumise tulemusel moodustuv omavalitsus vastab kokkulepitud kriteeriumitele. 

- Pidada vajalikuks omavalitsuste koostöö tugevdamist maakonnatasandi ülesannete täitmiseks, luues selleks igasse maakonda horisontaalset koordineerimist võimaldava ühendasutuse. Seada sihiks omavalitsuslike ülesannete üleandmine maavalitsustelt ühendasutustele (või - piisava suuruse ja võimekuse korral - omavalitsustele).

- Vaadata haldusreformi käigus läbi tasandusfondi jaotamise valem ning vähendada valemi töökohtade loomist ja maksutulude kasvatamist demotiveerivat mõju.

- Pidada vajalikuks tasandusfondi kogumahu suurendamist.

- Analüüsida võimalusi KOVide fiskaalautonoomia suurendamiseks läbi kohalike maksude kehtestamise õiguste laiendamise.

- Analüüsime võimalusi valimisreklaami mahu piiramiseks meediumite lõikes.

- Otsime ühiselt võimalusi tõsta tulumaksuvaba miinimumi kokkulepitust kiiremas tempos.

Tagasi üles