iDeal kampaania

Loe, mida tahavad sotsid koalitsioonileppes muuta

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse koosolek esmaspäeval.

FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Sotsiaaldemokraadid on lõpuks kokku pannud paketi, milles on nimetatud nende ettepanekud koalitsioonilepingu muutmiseks. Erakond ise peab kaheks olulisemaks ettepanekuks tulumaksuvaba miinimumi tõstmist ja vahendite valimist ääremaastumise vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanekute pakett jaguneb neljaks alateemaks: palgavaesuse vähendamine ja majanduse elavdamine, ääremaastumise pidurdamine, demokraatia arendamine ja riigikorralduse parandamine ja haridus- ja teaduspakett ning muud ettepanekud.

Palgavaesuse vähendamine ja majanduse elavdamine

Peamine ettepanek:

Selleks, et suurendada madalat ja keskmist palka teenivate inimeste toimetulekut, lahendada palgavaesuse probleem ja tagada Eesti konkurentsivõime, teeme ettepaneku tõsta tulumaksuvaba miinimum 400 euroni kuus.

- Täna alampalka teenival inimesel jääb selle tulemusena aastas ligi 600 eurot rohkem kätte.

- Arvestades, et valdav osa lisarahast suunatakse kohe tarbimisse, aitab see otseselt kaasa majanduskasvu edendamisele ning ka kohaliku ettevõtluse arengule.

- Lisaks aitab madalapalgaliste toimetuleku suurendamine peatada väljarännet maapiirkondadest linna ja linnast välismaale.

- Elavneb ettevõtlus ja suureneb Eesti konkurentsivõime;

- Eesmärk on tagada sissetulekute kasv kõigile kuni 1600 eurot kuus teenivatele inimestele. Võimaliku katteallikana näeme üksikisiku tulumaksu.

Lisaettepanekud:

- Tõsta ettevõtete (kaasa arvatud FIEde) maksuvaba käibe piirmäära 25 000 euroni.

- Tagada Eestis kõrgkooli lõpetanud välismaalastele elamis- ja tööluba.

- Kaasajastada riigihangete süsteem, mis tagaks regionaalsetele ja/või väikestele- ja keskmistele ettevõtetele parema ligipääsu avaliku sektori tellimustele.

Ääremaastumise pidurdamine

Peamine ettepanek:

Haldus- ja riigireformi ei tohi teha joonlaua meetodiga, tõmmates kaardil kunstlikke piire. Reformi aluspõhimõtted on maakonnatasandi tugevdamine, omavalitsuste finantsautonoomia tagamine ning teenuste selge jaotus.

- Tagada reformi käigus kohalikele omavalitsustele kindel tulubaas ja töötada välja uus rahastamismudel.

- Tagada kõikide KOVide tulubaas vähemalt majanduslanguse-eelsel tasemel

- Tagada KOVidele suuremad õigused kohalike maksude kehtestamiseks.

- Viia olulised regionaalsed funktsioonid maakonnatasandile eesmärgiga luua kahetasandiline omavalitsus.

- Haldusreform ei tohi tähendada rohujuuretaseme demokraatia kaotamist ning esmatasandi omavalitsuse parteistumist.

- Selleks, et motiveerida KOVe tegelema eraettevõtluse arendamisega, kaaluda võimalust tasandusfondi lisakomponendina arvestada uute töökohtade loomise arvu.

- Seadustega tuleb sätestada külavanemate õigused ja kohustused.

Lisaettepanekud:

-  Tuua igasse maakonda vähemalt üks riigiasutus.

- Luua võimalused 3000 keskvalitsuse töötaja kaugtööks.

- Kohaliku omavalitsuse tulubaas peab tagama, et lasteaiaõpetajate palk tõuseks kõikjal arvestatavale tasemele.

- Peame oluliseks tagada igale maapiirkonnas elavale perekonnale mõistliku hinnaga elektri, kiire interneti ja kodukanti korralikud sõiduteed.

- Tuleb leida lisaraha Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevuse laiendamiseks.

- Põllumajanduse elavdamiseks tagab riik üleminekutoetuse (nn top-upi) vähemalt 50% ulatuses maksimummäärast.

- Pealinna seaduse vastuvõtmine.

Demokraatia arendamine ja riigikorralduse parandamine

Peamine ettepanek:

Sätestada selged piirangud valimiskampaania mahule.

Lisaettepanekud:

- Muudame riigikogu valimiste üleriigilised nimekirjad avatuks.

- Piirame kohalike omavalitsuste valimistel esitatavate kandidaatide nimekirjade pikkust.

- Riigikogu liikme nõukogusse nimetamisel ei tohi riigikogu liige selle eest saada eraldi tasu.

- Seame selged piirangud riigi omandis olevate autode ja muude sõidukite hindadele. Me ei pea aktsepteeritavaks, et riigi omandis olevate ettevõtete autopargi hind on üle mõistuse kallis.

- Teeme põhjaliku riigiauditi ja korrastame riigihaldust, et tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning kulude kokkuhoid.

Haridus- ja teaduspakett ning muud ettepanekud

Peamine ettepanek:

Õpetaja palk peab tõusma 120 protsendile keskmisest palgast.

- Õpetajaskond vananeb ja kui me kiiresti palka ei tõsta, siis noored ei vali seda oma elukutseks

- Õpetajad on oma valdkonna tipp-spetsialistid ja nende palk peab sellele vastama

- Katteallikana kasutada kiiremat alkoholiaktsiisi tõusu

Lisaettepanekud:

- Peame vajalikuks doktoranditoetuse suurendamist vähemalt 80 protsendini eelmise kalendriaasta keskmisest palgast.

- Ravikindlustus tuleb üliõpilastele tagada kogu kõrgkooli immatrikuleeritud aja jooksul.

- Kaalume Soome eeskujul turistide taaskülastus soodustava süsteemi (nn invoicemüük) kehtestamist

- Represseeritud isikute pensionid tuleb vabastada tulumaksust.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles